Oddelegowanie do Francji na A1

Przystąpienia Polski do Unii Europejskiej umożliwiło swobodny przepływ usług i pracowników. Wiele polskich firm korzysta z możliwości wysyłania swoich pracowników do krajów unijnych. Aby jednak móc  pracownika wysłać do świadczenia usług w imieniu polskiej firmy należy spełnić pewne wymagania. Nazywamy je oddelegowaniem lub potocznie delegowaniem.

Francja ważnym kierunkiem delegowania pracowników

delegowanie pracowników do francjiJednym z pierwszych kierunków ekspansji polskich firm, głównie budowlanych była Francja. Żeby polski pracownik móg legalnie wykonywać pracę we Francji musi zostać legalnie oddelegowany. Warunki oddelegowania są przejrzyste. Pracownik oddelegowany musi być zatrudniony w firmie, która go deleguje. Musi to być umowa o pracę. Pracodawca musi wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o wydanie potwierdzonego formularza A1 dla pracownika. Jest to dokument potwierdzający pozostawanie pracownika w polskim systemie ubezpieczeń na czas oddelegowania do Francji. Aby wniosek o wydanie A1 był skuteczny pracownik na 30 dni przed oddelegowaniem musi być ubezpieczony w ZUS. Są jeszcze inne formalnie wymagania aby otrzymać A1. Podstawowym jest posiadanie przez firmę oddelegowującą minimum 25 % obrotów w Polsce. Wraz z wyjazdem pracownika do Francji w celu wykonania prac należy nawiązać kontakt z instytucją francuską. Bezwzględnie należy dokonać zgłoszenia pracownika do francuskiej inspekcji pracy właściwej dla miejsca wykonywania prac. Przepisy regulujące delegowanie pracowników do Francji zawarte są w dyrektywach unijnych.

Kwestia oddelegowania jest bardzo istotnym elementem. Potwierdzony formularz A1 zabezpiecza pracownika na terenie Francji w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Stanowi też ochronę dla pracodawcy, który w razie braku A1 byłby zmuszony opłacać ubezpieczenie wg. stawek francuskich nie mówiąc o karach i innych konsekwencjach. Najbezpieczniej przed oddelegowaniem skontaktować się z oddziałem ZUS gdzie zdobędziemy wszystkie niezbędne informacje.